Tag: line-height

line-height ใช้หน่วยอะไรดีที่สุด ?

เรื่องของ line-height นั้น เป็นเรื่องที่หลายๆ คน ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไรนัก บทความนี้จะอธิบายถึงการใช้หน่วยของ line-height ในแต่ละแบบว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร?