Tag: web storage

HTML5 Web Storage คืออะไร ? + สอนวิธีใช้

แต่ก่อนเราอาจจะเคยใช้ cookie ในการจัดเก็บข้อมูลของ users แต่สำหรับ html5 แล้ว มีอีกวิธีที่น่าสนใจ นั่นก็คือการใช้ web storage