Tag: wireframe

เขียน Wireframe ง่ายๆ ด้วย Balsamiq

ก่อนหน้านี้ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับการเขียน Wireframe มาก่อนแล้ว ซึ่งในบทความนั้นก็ได้มีการพูดถึง tool ในการเขียน wireframe ว่าการเขียนเองด้วยมือลงบนกระดาษ บางทีก็มีข้อดีไม่น้อยเลยทีเดียว